Regulamin Sklepu

Administratorem strony jest NATHSIW Natalia Siwiec, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 1132846444

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, który jest dostępny pod adresem http://www.nathsiw.pl/sklep, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Natalię Hendel, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Hendel, NIP: 1132846444
 3. Przed dokonaniem zakupu każdy użytkownik sklepu http://www.nathsiw.pl/sklep powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Na stronach Sklepu wszystkie podane ceny są cenami brutto.

§ 2 Definicje

 • Sklep – sklep internetowy http://www.nathsiw.pl/sklep;
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów;
 • Użytkownik – podmiot odwiedzający stronę Sklepu;
 • Sprzedawca – Natalia Hendel, prowadząca działalność jako Natalia Hendel, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 1132846444;
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady przeprowadzania zakupów w Sklepie;
 • Produkt – e-book w formacie PDF, produkt cyfrowy, niematerialny, w postaci zapisu cyfrowego, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
 • Koszyk – element sklepu umożliwiający sprecyzowanie danych zakupu;

§ 3 Usługi świadczone przez Sklep

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż Produktu drogą elektroniczną.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Aby korzystać ze Sklepu internetowego wymagane jest:
  1. aktywne połączenie z siecią Internet;
  2. możliwość skorzystania przez Użytkownika z jednej z przeglądarek internetowych (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer itp.);
  3. aktywną konto poczty elektronicznej oraz adres email;
  4. programy lub urządzenia umożliwiające odczyt formatu PDF.
 2. Sklep nie może dać gwarancji, że przeglądanie stron Sklepu będzie pozbawione wad technicznych i odbywało się w sposób niezakłócony.
 3. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i/lub oprogramowania umożliwiających skorzystanie z Produktu.
 4. Klient oświadcza, że przed zakupem książki w wersji elektronicznej (Produktu) upewnił się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana, tj. format PDF.

§ 5 Zasady dokonywania zakupów w Sklepie

 1. Składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia.
 2. Klient, dokonując zakupu, oświadcza, że zakupiony Produkt będzie wykorzystywany wyłącznie w ramach użytku prywatnego.
 3. Klient dokonuje zakupu bez rejestracji konta.
 4. Proces zakupowy składa się z następujących etapów:
  1. wybór Produktu;
  2. dodanie Produktu do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Kup”;
  3. uzupełnienie danych Klienta, w tym danych wysyłki (adres email), imienia, nazwiska oraz adresu rozliczeniowego;
  4. wybór formy płatności;
  5. potwierdzenie złożenia zamówienia;
  6. płatność dokonywana na stronie płatności.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży (kupna) Produktu.
 6. Klient, po zatwierdzeniu zamówienia, a tym samym po zawarciu umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania płatności na rzecz Sprzedawcy o wartości oraz na warunkach określonych w zamówieniu, w szczególności za pośrednictwem bramki płatności.
 7. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w ciągu 48h od jego zatwierdzenia, zostaje anulowane. Jeżeli płatność została uiszczona po upływie tego czasu, pełna kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
 8. Po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, uważa się je za przyjęte do realizacji.
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie na podany przez Klienta adres email po złożeniu zamówienia;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności podanych przez Klienta danych osobowych. W takim przypadku Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia owych wątpliwości.
 9. Po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę, Produkt wraz z rachunkiem potwierdzającym transakcję jest wysyłany drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta w procesie realizacji zamówienia adres email.
 10. Produkt jest dostarczony do Klienta w postaci linku do pobrania lub w załączeniu do wiadomości email. Link do pobrania pliku posiada limit pobrań, umożliwiając użycie go 10 (dziesięć) razy.

§ 6 Formy płatności

 1. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia za pośrednictwem serwisu Tpay.com – szybkich przelewów online, będącego własnością przedsiębiorstwa Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Ze względu na charakter sprzedawanego Produktu jakim jest treść cyfrowa (brak możliwości zwrotu) nie będąca zapisaną na nośniku materialnym, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Produktu będącego treścią cyfrową, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Produktu w przypadku, gdy:
  1. Produkt zawiera wady, które uniemożliwiają korzystanie z niego;
  2. Produkt, z przyczyn zależnych od Sklepu, nie będzie mógł zostać dostarczony do Klienta.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem adresu email podanego na stronie Sklepu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer zamówienia oraz opis wad wraz z żadaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.
 4. Sklep w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do przesłanej reklamacji.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż Produkty dostępne w Sklepie są utworami w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Autorskich i Prawach Pokrewnych.
 2. Produkty te podlegają ochronie prawnej, a naruszenie prawa autorskiego lub praw majątkowych będzie skutkować pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 3. Klient może wykorzystywać Produkty wyłącznie w ramach użytku prywatnego. W szczególności Klient nie ma prawa do dalszego rozpowszechniania, sprzedaży, modyfikacji, wykorzystania komercyjnego, przygotowywania opracowań i wyciągów oraz innych czynności, na które Sprzedawca nie wyraził zgody, Produktu, ani żadnej jego części.
 4. Prawa autorskie lub majątkowe do Produktu nie są przenoszone na Klienta w wyniku zawarcia Umowy.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania umowy i zrealizowania zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, a wszelkie dodatkowe informacje są dostępne w Polityce Prywatności Sklepu.
 3. Klient oświadcza, że dane wprowadzone przez niego w procesie składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu są prawdziwe, oraz że jest ich właścicielem i nie naruszają one praw osób trzecich.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.